Avisos importants

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprova i dóna compte de diverses accions per afrontar les conseqüències de la pandèmia

El Ple municipal ordinari celebrat ahir va iniciar-se amb la lectura, per part de l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, de la Declaració institucional de suport als treballadors i treballadores de Nissan. La declaració ha estat consensuada en Junta de Portaveus i manifesta la preocupació per la mesura de tancament que ha pres l’empresa i que afecta més de 25.000 treballadors/es de tot Catalunya i
emplaça tant el Govern de l’Estat espanyol com a la Generalitat a preservar l’activitat industrial.
Seguidament, i també en Informes de Presidència, l’alcaldessa va recordar el temps de presó tant dels joves d’Altsasu, com dels presos polítics catalans. A aquest punt el va seguir un minut de silenci amb motiu de les víctimes de la pandèmia de la Covid-19 que ha seguit tot el Ple.

Decrets i accions per pal·liar la crisi generada per la Covid-19
El Ple va donar compte dels decrets aprovats als mesos de febrer, març i abril. També va donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 2019. En aquest punt el tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Hisenda Pública i Economia Local, Àlex Brossa va valorar positivament aquest tancament, destacant que s’ha donat una bona previsió dels ingressos “fet que demostra la
nostra solvència, així com la previsió de despesa. Això ens ha permès donar resposta a les necessitats existents i tenir un resultat positiu. I ara més que mai tenir una bona salut econòmica ens ha permès fer front a mesures extraordinàries en àmbits com l’habitatge o el comerç, davant de situacions tan extremes com les que estem vivint. “
En un altre ordre de temes, el Ple va donar compte també de la contractació d’una nova treballadora social. Un fet que respon a la voluntat de dotar de més recursos humans el Servei de Benestar i Cicles de Vida, actualment declarat servei essencial per fer front a la situació excepcional creada per la Covid-19.
Cal tenir en compte que es preveu un període de recuperació llarg pel que fa al tractament de les famílies i persones vulnerables una vegada finalitzi l’estat d’alarma i aquest servei necessita de la màxima dotació de personal.
En la mateixa línia, el Ple també va donar compte de les mesures preventives davant la Covid-19. Aquest punt inclou les accions dutes a terme en múltiples àmbits, com el tancament d’equipaments, la declaració de serveis essencials, la suspensió d’òrgans col·legiats, els ban en relació al passeig dels gossos, d’ànim i força als infants, o les mesures en relació al personal de l’Ajuntament pel que fa a permisos, entre molts altres.

L’Ajuntament s’adhereix a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
El Ple també va aprovar per unanimitat l’adhesió a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. D’aquesta manera l’Ajuntament continua fent palesa la importància d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia per resoldre més eficaçment les
necessitats de la ciutadania.
La seva finalitat és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària per mitjà de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i l’acció conjunta en polítiques públiques entre els seus membres.També treballa per ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i solidària i enfocaments de desenvolupament local.
Així mateix, es relaciona amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i internacional de l’economia social i solidària, fixant objectius i estratègies compartides en aquestes matèries.
La XMESS arriba fins avui gràcies al treball de moltes persones dels ajuntaments catalans, a més de les aportacions econòmiques que diferents municipis han efectuat. Aquesta manera cooperativa de treballar, que precisament caracteritza també l’economia social i solidària, ha permès culminar amb èxit el procés de constitució de la Xarxa.
La Xarxa va sorgir de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària del 22 i 23 d’octubre de 2015 a Barcelona, així com del treball que representants de diferents municipis de Catalunya van desenvolupar fins a la constitució d’aquesta nova associació .
En una primera fase, durant el període 2017-2019, la XMESS s’ha marcat tres línies estratègiques d’actuació.
La primera consistirà a ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi compartint recursos i treballant de manera conjunta entre els membres.
La segona perseguirà incidir i relacionar-se amb altres actors. Es vol influir en les polítiques públiques d’ESS i d’altres àmbits relacionats, que duen a terme les administracions supramunicipals, i a més relacionar-se amb els actors i les xarxes representatives de l’ESS a escala nacional i internacional.
Finalment, la tercera línia estratègica serà visibilitzar la Xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres. Per a això s’han establert com a objectius comunicar i fer visible la Xarxa i les seves accions; divulgar les experiències d’ESS fetes als municipis, i disposar del relat de la Xarxa en ESS.

Modificació de taxes per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19
El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de tres ordenances fiscals. D’una banda, la taxa sobre la de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres  ingressos de Dret públic, que fa relació als guals i que determina l’ampliació del termini de pagament voluntari fins al 30 de setembre. En aquesta ordenança també canvia la determinació de les condicions per accedir a un fraccionament o aplaçament. en condicions especials, les quals són molt més favorables que les condicions normals (els terminis són més llargs i el tipus d’interès de demora per aquells terminis que tinguin venciment en la pròpia anualitat és zero). Així doncs, ara les condicions per poder accedir a aquesta modalitat són:
a) Estar en l’atur, estar afectat per un ERTO o que la renda per càpita de la unitat familiar estigui per sota de 1.3 vegades de l’índex de renda de suficiència de Catalunya.
b) Que el nivell de rendes, diferents a les anomenades del treball, estiguin per sota dels 10.000 euros.
Finalment, també es recull la possibilitat de que, en cas de que s’incompleixin aquests criteris però s’estimi que hi ha raons tècniques que ho aconsellin, que l’Alcaldessa pugui atorgar el fraccionament/aplaçament per causes excepcionals.
D’altra banda, la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Aquest canvi respon a reduir la quota durant el temps que els establiments han estat tancats, i augmentar en un 50% l’ocupació de la via pública. Una mesura per facilitar que els restauradors puguin continuar amb el mateix número de taules i cadires que ja tenien atorgades, però complint les mesures de salut i seguretat.
Finalment, també s’ha modificat la taxa per la prestació del servei de recollida i gestió dels residus municipals, reduint-la en un 25% als comerços que no han pogut obrir durant setmanes amb motiu de la pandèmia.

Acords per millorar el Protocol per a l’erradicació de l’assetjament sexual
El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat la modificació d’un dels punts del Protocol per a l’erradicació de l’assetjament sexual, per raó de gènere i/o orientació sexual a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Aquest fa  referència a les persones que integren la comissió de detecció i seguiment, per garantir la màxima confidencialitat.
Recordem que el Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament aprovat el Ple del 25 d’abril de 2013 recollia la necessitat d’elaborar un Protocol en aquesta línia. El 2015 l’Ajuntament demana suport tècnic a la Diputació de Barcelona i, finalment, el 29 d’abril de 2016 es presenta a la Mesa General de Negociació aquesta proposta de Protocol elaborada pel servei de RRHH i el de Coeducació i Polítiques de Gènere.
El Protocol estableix que la violència contra les dones constitueix l’expressió més greu i devastadora de discriminació per raó de gènere i a la vegada atempta contra els drets fonamentals com la vida, la dignitat, la integrat física i moral, la llibertat sexual i el dret al treball. La presència de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en l’entorn laboral és una manifestació de l’exercici de la violència contra les dones. Així mateix, la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere continua sent una manifestació del propi sistema patriarcal. Per aquests i altres fets el principal objectiu del Protocol és articular les vies de prevenció, protecció i resposta contra aquests fets.

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close