Avisos importants

Endesa destina enguany 1,8 MEUR al Pla d’estiu de neteja i protecció dels boscos al Vallès Occidental

La Companyia ha fet revisions termogràfiques en helicòpter de totes les línies d’alta i mitjana tensió, ha consolidat l’ús de la tecnologia LIDAR (escaneig làser del terreny) i ha començat a utilitzar els drons no només per a fer inspeccions visuals de la xarxa, sinó també per a comprovar que les distàncies entre la vegetació i les instal·lacions elèctriques són les correctes

També s’han realitzat tales i esporgues selectives de les masses forestals que creixen al voltant de les infraestructures elèctriques, així com inspeccions acurades a peu de línia

Com a novetat, i amb la col·laboració dels Agents Rurals, s’ha començat un estudi pilot per a reduir la massa vegetal que creix a les bases dels suports elèctrics aplicant tractaments enzimàtics –innocus pel medi ambient– i diferents processos de compactació  

Aquest important dispositiu respon a les directrius de sostenibilitat i protecció ambiental

Sabadell / Terrassa, 14 de juny de 2018 (4662) – Endesa destina enguany al Vallès Occidental més d’1,8 MEUR en el Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos, presentat avui a la comarca del Bages, concretament a la colònia Antius, al terme municipal de Callús. Aquest es vertebra, bàsicament, en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, la realització de termografies i les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. Enguany, a més, s’ha consolidat l’ús de la tecnologia LIDAR que va començar a utilitzar-se l’any passat a la xarxa d’alta tensió d’arreu del territori, un dispositiu que realitza un escaneig làser per determinar que la distància entre la massa forestal i les infraestructures és la correcta, a més de fer estudis de creixement de la vegetació.

Neteja de boscos

Del total de 98.127 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, el 53,7% són aèries –o el què és el mateix, 52.681 quilòmetres– i, per tant, estan subjectes d’alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. L’especial orografia dels boscos, com a  element viu, que creix i canvia constantment, fa que la Companyia –conscient de les dimensions de la seva xarxa– destini una inversió singular per protegir els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat i protecció ambiental. Es focalitzen els espais boscosos i d’altres especialment sensibles per a la societat, que reclamen una protecció i una dedicació màxima. En concret un 97,1% de les línies d’alta tensió que hi ha repartides pel territori són aèries, mentre que de mitjana tensió en són un 53,2% i de baixa tensió un 50,7%.

D’aquesta manera, una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal –arbres, sotabosc i arbustos– que creix al voltant de les línies elèctriques, tot respectant l’espai estipulat per l’administració entre el bosc i els cables més pròxims. Aquests treballs es realitzen seguint els criteris de col·laboració amb agents del territori, com el cos de Bombers, els Agents Rurals, Parcs Naturals de Catalunya o les administracions, totes elles especialment sensibles a les zones forestals.

  • Projecte pilot: enzims naturals per a controlar la vegetació a la base dels suports

A banda de respectar aquestes distàncies de seguretat, la Companyia –compromesa amb el territori, la sostenibilitat i la protecció ambiental– ha començat un estudi pilot al Bages, únic a la península, que permetria reduir la massa vegetal que creix sota les bases dels suports elèctrics que tenen elements de maniobra, és a dir, dels pals de fusta o formigó, o bé de torres elèctriques, que tenen dispositius encarregats d’establir o interrompre el pas de corrent elèctric.

El projecte pilot, que compta amb la col·laboració dels Agents Rurals i Nanosystems, va iniciar-se fa uns anys al Parc Natural de Montserrat, on van realitzar-se uns primers tests totalment innocus per al medi ambient als sòls de vuit suports elèctrics. Un cop vistos els bons resultats en algun d’ells, Endesa va decidir començar enguany una sèrie de proves en un entorn controlat per tal d’estudiar la viabilitat i les condicions idònies d’aplicació d’uns enzims naturals que faciliten la compactació dels primers centímetres de sòl, redueixen l’absorció d’aigua i, així, minimitzen el creixement de la vegetació. Per fer-ho s’han tingut en compte els diferents tipus de sòls que hi ha arreu de Catalunya, sobretot aquells que poden ser més desfavorables al tractament, com són els sòls sorrencs que es troben en algunes zones de les comarques de la Selva i el Gironès.

L’indret escollit per fer aquesta “prova de laboratori” ha estat el recinte de la subestació Congost de Manresa, on s’han dissenyat 18 parcel·les de 2×2 metres, amb una profunditat d’entre 20 i 15 centímetres en funció de si el sòl és nou o si s’ha utilitzat la terra original del terreny. L’objectiu és parametritzar l’estudi mitjançant una sèrie de variables, les quals són determinants per a establir els mecanismes de tractament, així com el seu futur ús. D’aquesta manera, amb aquest estudi es podran establir uns marges de treball per garantir l’èxit de l’aplicació en tot tipus de situacions i en entorns reals, i descartar, si es dona el cas, emplaçaments no viables.

L’èxit de la prova pilot dependrà de tres factors: l’aplicació correcta del producte (enzims orgànics –fins ara utilitzats generalment per afavorir la compactació, conservació i protecció de camins a llarg termini contra el desgast, deformació, etc.–), la mescla de diferents percentatges de terres (argila, matèria orgànica, grava i sauló) i, per últim, el mètode de compactació d’aquestes (corró vibratori o vibro-piconadora).

El punt fort d’aquest tractament és que no afecta negativament al medi ambient. Així, en el supòsit d’aplicar aquests enzims a la base d’un suport elèctric que en el futur es trobés en desús, la vegetació tornaria a créixer simplement llaurant la terra, és a dir, oxigenant-la. D’aquesta manera es recuperaria, per tant, el seu estat natural.

  • Ús de drons

Endesa utilitza, a més, i des de la campanya del 2012, drons per comprovar l’estat de la xarxa elèctrica. Aquests vehicles aeris no tripulats estan equipats amb càmeres d’alta resolució estabilitzades giroscòpicament que permeten captar imatges de les línies, especialment en punts de difícil accés, i sense haver d’interrompre el servei als clients. Es caracteritzen per ser molt estables en ple vol, la qual cosa permet fer gravacions d’alta qualitat.

D’aquesta manera s’agilitzen les inspeccions en detall dels elements del cablejat aeri, ja que no s’ha de programar un tall en el subministrament perquè els tècnics pugin als suports i examinin la infraestructura, cosa que millora la qualitat i la continuïtat del servei, alhora que aporta més seguretat.

A més, la Companyia ha començat a utilitzar-los recentment per a verificar l’amplada dels corredors i corriols de seguretat que es troben a sota i als costats de la línia i que actuen com a tallafocs, de manera que serveixen per auditar la tala i poda. La informació, un cop digitalitzada, permetrà saber de forma ràpida i georreferenciada si cal ampliar o no les distàncies de seguretat. Aquests treballs s’han iniciat a tres línies elèctriques de mitjana tensió de la comarca del Bages. És precisament una d’aquestes tres línies la que s’ha pogut veure avui durant la presentació de la campanya de protecció dels boscos, en la qual s’han mesurat les distàncies de seguretat.

Per últim, aquests avions no tripulats també estan pensats per a reconeixements aeris del terreny en cas de situacions d’emergència i s’està estudiant si és possible incorporar-los una càmera termogràfica.

Els aparells –de quatre, sis o vuit aspes– es poden telecomandar a distància i són capaços d’enlairar-se i aterrar tot sols mitjançant la propulsió elèctrica, així com de mantenir la posició i l’alçada automàticament gràcies a un GPS i a un control baromètric d’altura. Com a mesura de seguretat incorporen un sistema que, en cas de pèrdua de senyal, retornen al punt de partida.

La utilització d’aquests aparells, juntament amb altres accions que es porten a terme per protegir els boscos –com les termografies o l’ús de làsers– va néixer arran de l’interès d’Endesa per desenvolupar i adaptar l’ús de noves tecnologies al sector elèctric. Així, la Companyia, a més de comptar amb empreses col·laboradores, també ha format específicament a tècnics per tal que puguin realitzar aquestes tasques, els quals realitzen formació continuada i entrenaments amb l’objectiu d’ampliar i actualitzar els seus coneixements, alhora que es donen eines per afrontar millor la reparació d’incidències mitjançant, per exemple, cursos o simulacres. En el cas dels drons, per exemple, hi ha professionals especialitzats en la matèria, és a dir, pilots.

Ús d’helicòpters: termografies, LIDAR i vídeos HD

Dins els programes de manteniment de les línies elèctriques, i com a excel·lent mesura preventiva, la Companyia realitza revisions termogràfiques de la xarxa. Així, com a mínim un cop cada tres anys, Endesa revisa a Catalunya totes les línies aèries d’alta, mitjana i baixa tensió, així com altres infraestructures elèctriques de rellevància, com per exemple les subestacions.

La termografia consisteix a sobrevolar les línies elèctriques amb un helicòpter dotat d’una càmera de raigs infrarojos, que enregistra el cable i detecta si hi ha o no algun punt calent (amb una temperatura superior a la del mateix cable, és a dir, amb risc de sobreescalfar-se), impossible de veure a simple vista, que poden indicar un mal funcionament del cablejat per un deteriorament prematur degut a l’acció d’efectes adversos, principalment meteorològics. En cas de detectar alguna anomalia, com que les coordenades del “punt calent” queden registrades, automàticament s’activa el mecanisme per a arreglar-lo de forma ràpida. Aquest manteniment predictiu i preventiu de les instal·lacions de la Companyia permet evitar possibles incidències i futures avaries.

Les revisions termogràfiques no només es fan amb helicòpter, sinó que també es complementen amb revisions oculars aèries a peu de línia. A més, durant tot aquest any, tant a peu com amb un vehicle tot terreny -equipat amb una càmera especial- s’han recorregut les línies inspeccionant termogràficament els punts amb més risc, com les cruïlles amb autopistes, carreteres i ferrocarrils.

  • Escaneig làser

A més, també s’utilitza la tecnologia làser per revisar –des de l’helicòpter– que les distàncies entre la massa forestal i les línies elèctriques d’alta tensió són les reglamentàries, o be entre el cablejat i qualsevol objecte pròxim. És l’anomenada tecnologia LIDAR (Light Detection And Ranging), que va començar a aplicar-se l’any passat a la xarxa d’alta tensió de la geografia catalana i que enguany s’ha consolidat.

Aquest sistema, que realitza un escaneig làser del terreny, crea un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats que, des d’una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació. A més, també permet fer estudis de creixement de la massa forestal, una informació molt útil alhora de preveure treballs de tala i esporga.

  • Càmeres

D’altra banda, els helicòpters que realitzen les revisions també porten instal·lada una càmera de vídeo i/o fotografia d’alta definició (HD), mitjançant la qual es pot observar el tipus de vegetació –important per saber si el creixement serà ràpid o lent– i la seva densitat, a més de detectar defectes visuals que puguin haver-hi a les instal·lacions.

Millores de la xarxa

Un dels factors clau pel bon funcionament del sistema elèctric és la millora de la xarxa. Així, cada any la Companyia inverteix en noves tecnologies i en la renovació d’infraestructures existents amb la finalitat de poder evitar alteracions i incidents en la continuïtat del subministrament. Els elements més significatius on s’actua és a les línies de baixa tensió (on es substitueix els cables convencionals per cable trenat), la automatització a la xarxa de mitjana tensió, així com el canvi de cables, i el reforç de connectors, aïlladors, parallamps i proteccions diverses. A més, es realitzen revisions exhaustives de totes les instal·lacions.

Les accions per revisar l’estat de milers de quilòmetres de línies elèctriques aèries de mitjana tensió a les 42 comarques catalanes són una mesura preventiva per evitar possibles anomalies a la xarxa i que tenen l’objectiu final de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament als més de 4,3 milions de clients que la Companyia té a Catalunya.

Per últim, els treballs es realitzen amb la col·laboració d’agents del territori i es manté una comunicació fluida tant amb el cos d’Agents Rurals i els bombers com amb les administracions per tal de reduir al màxim possibles situacions de risc.

Així, per exemple, Endesa i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  de la Generalitat de Catalunya tenen establert mitjançant un conveni els protocols de coordinació i col·laboració en matèria de prevenció i actuació davant d’incendis forestals. En concret, el Pla Específic elaborat per afrontar la campanya d’incendis d’estiu recull que la Companyia posi fora de servei les reconnexions automàtiques de totes aquelles línies elèctriques ubicades en zones afectades pel Pla Alfa, específicament dels nivells Alfa2 i/o Alfa3, un procediment operatiu que té establert el Cos d’Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals davant les situacions de perill d’incendi que es produeixin. La col·laboració d’Endesa facilita les tasques d’extinció dels focs i alhora garanteix la seguretat dels cossos que ho fan possible. A més, tècnics de la Companyia també es desplacen sobre el terreny –ja sigui als centres de comandament o de trànsit– per tal de coordinar-se amb els bombers i la resta d’agents que intervenen en l’extinció de focs.

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close